On-line hulp van PDF Recovery Kit

PDF Recovery Kit (Downloaden) is bedoeld voor het herstellen van gegevens in beschadigde (*.pdf) bestanden. Dit document formaat is ontzettend populair zowel online als offline, en wordt vaak gebruikt als opslagmedium voor belangrijke informatie. PDF Recovery Kit kan het volgende herstellen:

 • Inhoud van een *.pdf bestand: tekst, afbeeldingen, tabellen, hyperlinks en gebruikte formulieren in een document.
 • Structuur van een *.pdf bestand: interne cross-link tabellen die de basis van de document structuur vormen. Wanneer deze tabellen beschadigd zijn, is het document in de meeste gevallen onleesbaar. De software is in staat deze gegevens en linken te herstellen.
 • Lettertypes en andere metadata: vastgelegde lettertypes en andere metadata.
 • Paramaters van een *.pdf bestand: bestandversie en de afmetingen van documentpagina's. Wanneer de software niet in staat is deze informatie te herstellen, kunt u handmatig de parameters van het hele document instellen.

Gebruikshandleiding voor PDF Recovery Kit

Het herstel van een *.pdf bestand wordt uitgevoerd in diverse fasen:

Om meer te weten te komen over het programma kunt u de gratis demo versie downloaden die geen beperkingen heeft wat betreft document analyse, maar u kunt alleen de eerste pagina van het document opslaan. Over de resterende pagina's zal het woord DEMO staan.

Laten we het proces van document herstel door PDF Recovery Kit te gebruiken nader bekijken

1. Selecteren van een beschadigd bestand

Direct nadat PDF Recovery Kit opgestart is, zult u een pdf bestand selectie scherm zien. U kunt hier het benodigde bestand kiezen. Dit kan op de volgende manieren gedaan worden:

 • Voer de bestandsnaam en het pad in het Source file name [Bron bestandsnaam] (.pdf): het veld staat in het centrale werkgedeelte van het programma. Wanneer u begint met het invoeren van het bestand en het pad, zal de software automatisch het veld invullen met informatie uit de lijst van bestanden die u reeds hersteld heeft. De sofware gebruikt de naam van het laatst geopende bestand dat overeenkomt met de informatie die ingevoerd wordt.
 • Kies een bestand om te herstellen via de standaard bestand openen dialoog. Deze dialoog kan opgestart worden door op de Open [Open] knop te klikken naar het Source file name [Bron bestandsnaam] (.dbf) veld. Wanneer de dialoog voor het eerst gebruikt wordt zal het beginnen in de PDF Recovery Kit installatie map. In de toekomst zal het de map openen die gespecificeerd is in het invoerveld of, wanneer deze map niet geopend kan worden of wanneer het veld leeg is, zal de laatst geopende map geopend worden.
 • Selecteer een eerder geopend bestand uit de dropdown-lijst of het Source file name [Bron bestandsnaam] (.pdf) veld. De software bewaart de namen van bestanden die door de gebruiker geopend zijn en de paden ernaar toe in de instellingen zodat u ze vlot kunt openen in de toekomst. Indien noodzakelijk kan de lijst met recentelijk geopende bestanden gewist worden door de Tools [Tools] | Clear lists [Wis lijsten] | Source files [Bronbestanden] commando.

Wanneer u het bestand heeft geselecteerd dat hersteld moet worden is het aan te bevelen de herstel instellingen van het programma te bekijken en waar nodig aan te passen. Het instellingenscherm kan geopend worden door het Tools [Tools] | Options [Opties] commando. De programma instellingen van PDF Recovery Kit worden beschreven in hoofdstuk 2.

Er is een knop Send a file to developers [Stuur een bestand naar de ontwikkelaars] onderin het scherm waarmee u een pdf bestand naar de makers van PDF Recovery Kit kunt sturen. U kunt het bestand ook op ieder gewenst moment versturen via het Tools [Tools] | Send source file [Verstuur bronbestand] commando.

Wanneer u het document geselecteerd heeft en de herstel parameters geconfigureerd heeft, drukt u op de Analyze [Analyseer] knop onderin het programma scherm. Het analyse proces staat beschreven in hoofdstuk 3.

Wanneer het programma geen document aantreft op de opgegeven locatie, zult u het volgende bericht zien: Selecteer een bestaand bestand om te herstellen. In dit geval zal het programma niet doorgaan naar de volgende fase.

2. Configuratie van standaard programma instellingen

In het programma instellingen dialoog kunt u de standaard herstel parameters instellen. Deze parameters zijn nodig wanneer het bron pdf bestand geen informatie bevat over de grootte van de pagina's en oriëntatie hiervan.

Het instellen van een standaard pagina grootte in PDF Recovery Kit is een optionele stap. Het programma instellingen dialoog kan opgeroepen worden via het Tools [Tools] | Options [Opties] commando.

Het programma instellingen scherm bevat de volgende taken:

 1. Paper format [Papier grootte] Wanneer de pagina die hersteld wordt geen gespecificeerde grootte heeft aangegeven of wanneer dit deel van het bestand beschadigd is, kan de gebruiker van PDF Recovery Kit de standaard pagina grootte instellen.
 2. In dit gedeelte kunt u een keuze maken uit de meest populaire afmetingen die in de dropdown-lijst staan aangegeven- A4 (8.3 x 11.7 inches), Letter (8.5 x 11 inches) of specificeer een custom formaat (). Wanneer u een van de standaard afmetingen kiest, kunt u de oriëntatie van de pagina specificeren uit de dropdown-lijst aan de rechterkant- Portrait [Portret] of Landscape [Landschap].
 3. Wanneer u een custom pagina afmeting kiest, kunt u geen pagina oriëntatie aangeven maar kunt u twee pagina parameters invoeren- Width [Breedte] en Height [Hoogte]. Deze bepalen de dimensies van de pagina in eenheden die gespecificeerd worden in de Units [Eenheden] dropdown-lijst- inches of centimeters.

Wanneer u de standaard instellingen wilt terugzetten, kunt u de Set defaults [Standaardinstellingen] knop hiervoor gebruiken.

Zodra de hierboven genoemde parameters ingesteld zijn, slaat het programma deze op en gebruikt ze voor herstelpogingen (zelfs nadat het programma herstart wordt).

3. Analyse van de inhoud van het originele document

Nadat u het te herstellen bestand geselecteerd heeft en op de Analyze [Analyseer] knop heeft geklikt (zie stap 1), zal het programma doorgaan naar de document analyse fase.

PDF Recovery Kit voert de volgende herstel taken uit:

 1. Het leest de document structuur, neemt de offsets waar die het begin markeren van cross-link tabellen, identificeert deze, scant en identificeert andere objecten in het bronbestand. Het identificeert ook andere parameters in het PDF document.
 2. Het onttrekt de pagina formaat informatie uit het document. Wanneer deze informatie niet gevonden kan worden, zal de software de parameters die gespecificeerd zijn in de programma instellingen gebruiken.
 3. Het leest de informatie over de internet cross-links. PDF documenten gebruiken interne cross-links die de manier waarop gegevens opgeslagen worden definiëren.
 4. Het identificeert metadata die opgeslagen ligt in het document. Sommige PDF documenten bevatten vastgelegde lettertypes. Het programma moet deze gegevens onttrekken en bewaart het vervolgens in het uitvoerbestand.
 5. Het leest de tekst gegevens van het document. Veel PDF bestanden bevatten groten hoeveelheden tekst en hyperlinken.
 6. Het onttrekt afbeeldingen en andere media gegevens uit het document. Naast tekst kunnen PDF bestanden ook vector en bitmap afbeeldingen, formulieren en multimedia componenten bevatten.

De volgende analysegerelateerde informatie wordt weergegeven in het hoofdgedeelte van het programmascherm;

 • Een voortgangsbalk voor het Parsing file [Bestand analyseren] proces. Naast de bestand analyse voortgangsbalk toont het programma ook het analyse percentage, de hoeveelheid verwerkte gegevens en het volledige formaat van het bestand in de balk.
 • Informatie over waargenomen fouten in het herstelproces. Wanneer alle gegevens in het bestand correct zijn, zullen zich geen foutmeldingen voordoen en dit wordt getoond als No errors found [Geen fouten gevonden] in het groen of the x fouten gevonden in het rood, waar x het aantal aangetroffen fouten is.

Zodra de software klaar is met het analyseren van uw PDF document zal het automatisch doorgaan naar de volgende fase waar u de naam en het pad van het uitvoerbestand kan selecteren.

4. Selecteren van het formaat van het uitvoer *.pdf bestand

In deze fase kan het pad en de naam van het bestand waarin de gegevens van uw beschadigde PDF bestand opgeslagen moeten worden selecteren. Het bestand kan op drie manieren worden geselecteerd:

 1. Voer de bestandsnaam en het pad in het Please select file name [Selecteer bestandsnaam] veld. Het veld staat in het centrale werkgedeelte van het programma. Wanneer dit scherm getoond wordt, zal de dropdown-lijst automatisch ingevuld worden met de volgende informatie: het pad naar het bestand dat gebruikt gaat worden in de map waar het originele bestand zich in bevindt. De bestandsnaam zal overeenkomen met de originele bestandsnaam en de _repaired postfix. Wanneer het programma een bestandsnaam verwerkt heeft als voorbeeld.pdf, zal het bijvoorbeeld suggereren het doelbestand als voorbeeld_repaired.pdf in dezelfde locatie op te slaan.
 2. Door het bestand te selecteren via een dialoog. Met de Open [Open] knop rechts naast het veld met een dropdown-lijst kunt u het standaard Open File [Open Bestand] dialoog openen. Wanneer de dialoog geopend is suggereert het programma het bestand op te slaan in dezelfde map onder dezelfde naam die gespecificeerd is in het veld meet de dropdown-lijst.
 3. Door het bestand uit de dropdown-lijst of het Please select file name [Selecteer bestandsnaam] veld te selecteren. Het programma slaat de informatie over eerder opgeslagen bestanden op in de instellingen en vult de dropdown-lijst met deze bewaarde waardes (bestandsnamen en paden) wanneer het bestand selectie scherm geopend is. Indien noodzakelijk kan de lijst met recentelijk geopende bestanden gewist worden door de Tools [Tools] | Clear lists [Wis lijsten] | Source files [Bronbestanden] commando.

Het hoofdgedeelte van het scherm toont eveneens de maximale hoeveelheid harde schijf ruimte die het herstelde bestand nodig heeft en de beschikbare ruimte op de geselecteerde schijf.

Gebruikers kunnen ook de Back [Terug] knop gebruiken om terug te gaan naar de vorige fase, de gegevens te bekijken en indien noodzakelijk wijzigingen te maken.

Om door te gaan met het programma naar de formaat selectie stage klikt u op de Next [Volgende] knop na de bestandsnaam en het pad geselecteerd te hebben. Wanneer het programma een bestand onder dezelfde naam aantreft in de bestemmingsmap, zult u de volgende waarschuwing zien: Selected file already exists [Geselecteerd bestand bestaat al] Overwrite? [Overschrijven?] Wanneer u hier Yes [Ja] op antwoord zal het bestand onder de gespecificeerde naam opgeslagen worden. Als u No [Nee] selecteert zal het programma teruggaan naar de bestand selectie fase.

5. Selecteren van de versie van het uitvoer *.pdf bestand

PDF Recovery Kit kan bestanden in het PDF formaat van iedere versie bewaren, van 1.0 (Acrobat Reader 1.0) tot 1.7 (Acrobat Reader 8.0). Vergeet echter niet dat het opslaan van een document in een ouder formaat ten gevolg kan hebben dat documentgegevens die niet samengaan met dit formaat verloren of beschadigd worden.

U kunt het formaat van het doelbestand selecteren in de Select output PDF file version [Selecteer uitvoer PDF bestand versie]: velden met een dropdown-lijst.

Wanneer het bestandsformaat selectie scherm getoond wordt, suggereert het programma automatisch het bestand op te slaan in het formaat dat overeenkomt met dat van het originele bestand. Als het bronbestand te erg beschadigd is en de software het niet kan waarnemen, zal het suggereren het bestand in de nieuwste versie op te slaan (de huidige versie van het programma ondersteunt PDF 1.7, Acrobat Reader 8.0).

Compressie kan ook gebruikt worden voor het opslaan van bestanden. Wanneer u compressie gebruikt zullen de bestanden minder ruimte opnemen op de harde schijf, maar het opslaanproces kan langer in beslag nemen. Compressie kan ingeschakeld worden door de Enable compression [Schakel compressie in] selectievakje.

Wanneer u klaar bent met het configureren van het formaat van het uitvoerbestand klikt u op de Safe file [Bewaar bestand] knop onderin het scherm om door te gaan naar de gegevens herstellen en opslaan.

6. Document herstel en opslag

Het programma voert dit werk volautomatisch uit en de gebruiker hoeft op dit moment niets te doen. Het programma verricht de volgende taken:

 1. Controleren en herstellen. De software controleert de eerder geïdentificeerde document structuur, kopieert deze samen met de gegevens naar het geheugen van uw computer en repareert problemen die het in deze fase tegenkomt.
 2. Controleert voor ontbrekende objecten. Het controleert het document op overgebleven objecten en voegt deze toe aan het doelbestand.
 3. Maakt het bestand kleiner en slaat objecten op. Objecten worden kleiner gemaakt (wanneer compressie ingeschakeld is door gebruiker) en opgeslagen in het doelbestand. De Abort [Afbreken] knop onderin het scherm wordt zichtbaar. U kunt deze gebruiken om het proces te onderbreken. Wanneer er op deze knop gedrukt wordt, toont het programma een waarschuwing met de volgende tekst: Cancel file saving? [Bestand opslaan annuleren?] Wanneer u op No [Nee] klikt zal het proces doorgaan. Wanneer u op Yes [Ja] klikt zal het proces onderbroken worden en zal het programma doorgaan naar de volgende stap zonder de huidige fase af te ronden.
 4. Save XRef section [Sla XRef sectie op] Secties met interne cross-links worden opgeslagen.
 5. Save trailer [Sla trailer op] Het bewaart de document trailer.

De voortgang van de processen hierboven beschreven wordt getoond in de voortgangsbalk in het hoofdgedeelte van het programma scherm. Boven de balk staat een statuslijn met andere proces parameters (afhankelijk van de taak die op dat moment uitgevoerd wordt door het programma): het Saving file [Opslaan bestand] bericht, informatie over de fase van de documentverwerking (Processing X of 5 [Verwerking x van 5]) en het percentage van het gehele proces enzovoorts. Onder de voortgangsbalk staat een lijst met herstel fasen met groene vinkjes voor de fasen die afgerond zijn. Wanneer het opslaan van objecten onderbroken wordt, zal er voor de Compress en save object fase [Verklein en sla bestand op] een rood vinkje staan.

Zodra alle herstel fasen afgerond zijn, zal het programma automatisch doorgaan naar het herstel log.

7. Revisie van het herstellog

In deze fase wordt een tekstblok getoond met daarin een rapport over de huidige herstelfase. Dit is onderverdeeld in secties die overeenkomen met de bestanden die hersteld zijn door het programma. Iedere sectie bevat van de volgende informatie:

 1. De datum en het tijdstip waarop het herstelproces gestart is.
 2. De pad en naam van het bronbestand, Bestand verwerkt:
 3. Het aantal objecten dat is verwerkt, Gelezen .objecten
 4. De pad en naam van het uitvoerbestand, Bestemmingsbestand:
 5. Het aantal objecten dat opgeslagen is, Bewaard .objecten
 6. Bestand verwerkingsrapport: Saving succesful [Opslaan gelukt] wanneer het bestand met succes is hersteld, Saving cancelled by user [Opslaan geannuleerd door gebruiker] wanneer op Abort [Afbreken] knop geklikt is of wanneer zich een fout heeft voorgedaan.
 7. De datum en het tijdstip waarop het herstelproces afgerond is.

Wanneer u het herstelrapport bekeken heeft, kunt u teruggaan naar het bestand selectie scherm door op de Back [Terug] knop te klikken of door het programma te stoppen door middel van de Finish [Sluiten] knop. Wanneer er op de Finish [Sluiten] knop gedrukt wordt, toont het programma een waarschuwing met de volgende tekst: Do you want to finish recovery? [Wilt u het herstel afronden?] Als u Yes [Ja] kiest, sluit het programma. Als u No [Nee] kiest, kunt u doorgaan met het rapport.

Toevoeging: Programma menu

Het programma menu bestaat uit de volgende items:

 • File [bestand] Dit item heeft een sub-item:
  • Exit [Verlaten] U kunt het programma verlaten door dit item te kiezen.
 • Tools [Tools] Dit item bevat drie sub-items:
  • Send source file [Verstuur bronbestand] Met deze functie kunt u het pdf bestand naar de makers van het programma sturen voor nadere analyse.
  • Clear lists [Wis lijsten] Bevat twee sub-items:
   • Source files [Bronbestanden] Wist de lijst met bronbestanden.
   • Output files [Uitvoerbestanden] Wist de lijst met uitvoerbestanden.
 • Options [Opties]. Hiermee kunt u de programma parameters die te maken hebben met de documenten die hersteld worden configureren. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2.
 • Help [Help] bevat de volgende items:
  • PDF Recovery Kit help opent het help bestand.
  • PDF Recovery Kit on the Web [PDF Recovery Kit op het Web] opent de webpagina van het programma in uw browser.
  • Buy now [Koop nu] opent de bestelpagina waarop u het programma kunt aanschaffen.
  • About [Over] opent de programma pagina.

U kunt het programma op ieder moment stoppen door File [bestand] -- Exit [Verlaten] te selecteren door op de Exit [Verlaten] knop rechts onderin het scherm te klikken of op de standaard Close [Sluiten] knop in de Windows balk te klikken. Wanneer u het programma in fase 1-4 verlaat, zal het herstelproces niet afgerond zijn en is het herstelde document niet opgeslagen. Wanneer er op de Finish [Sluiten] knop gedrukt wordt, toont het programma een waarschuwing met de volgende tekst: Do you want to finish recovery? [Wilt u het herstel afronden?] Als u Yes [Ja] kiest, sluit het programma. Wanneer u No [Nee] kiest, kunt u doorgaan met het document te bewerken. Als er andere methoden worden gebruikt om het programma te verlaten (menu of sluiten knop in de Windows balk), zal het programma zonder bevestiging te vragen sluiten.

Wanneer het herstel van een .pdf bestand voorbij fase 7 is, kunt u het programma verlaten door op de Finish [Sluiten] knop te klikken. U kunt ook tijdens iedere fase (behalve fase 1 wanneer een bestand wordt geselecteerd) de Back [Terug] knop links naast de Exit [Verlaten] knop klikken om een stap terug te gaan en eerder gespecificeerde parameters te bekijken of te wijzigen. U kunt deze knop ook gebruiken om een ander pdf bestand te herstellen.